Jr Product Manager

Publicerad: Fredag 22 okt 2021

Electrolux Professional Presents:

Jr Product Management

Ljungby, Sweden

Att vara en del av Electrolux Professional team betyder att ena dagen aldrig är den andra lik. Det som driver oss på arbetsplatsen är att göra ‘arbetslivet’ lättare, lönsammare och hållbart för våra konsumenter. Kunna förstå deras dagliga verksamhet, och att göra den vinnande, huruvida de driver hotell, restaurang, tvättning eller cafe. Att arbeta i en hållbar miljö betyder att gå bortom produkterna; förbinda användning med intelligens. Människor med tekniskt och innovativt tänkande med en relevant affärsmetod. Kunna förse den mest inklusiva service erbjudandet med expertis, toppmodernt gränssnitt och det bästa nätverket.  

 

Tillsammans med dig, kommer vi växa och skapa hållbara upplevelser för människor och världen runt omkring oss., inom mat, dryck och tvättning. Electrolux Professionals- vi är ETT. 

 

Jobb Bakgrund: 

Produkt förvaltning är en funktion inom Electrolux Professional som hanterar planering, prognoser och marknadsföring genom produktens livscykel. Rollen innebär produktutveckling och marknadsföring av produker, vilket är olika men samtidigt komplimenterande, med målet att maximera försäljning, marknadsandelar och vinstmarginaler. En produktchef är ansvarig för att analysera marknadsförhållanden och definiera egenskaper eller funktioner av produkten. Rollen sträcker sig över många arbetsmoment, allt från strategiska till taktiska och fyller en funktion i att binda samman luckor i företaget mellan grupperna av olika expertis, mestadels mellan teknik orienterade grupper och kommersiella grupper. Till exempel, en produktchef sammanför företagets objekt inställda för en produkt till teknikkrav. Omvänt arbetar de med att förklara kapaciteterna och begränsningar för den färdigställda produkten till marknadsföring och sälj gruppen.   

 

Rollen som  produktchef: 

 

 • Ha stark kund orientation och analytisk skicklighet till förståelse för marknadstrender samt hot av konkurrenter

 • Djup förståelse av marknadsföringsprocessen och strategiska kapaciteter i definition och hålla i en komplett affärsplan 

 • Driv för resultat under verkställande av affärsplan

 • Vilja integrera olika funktioner och avdelningar, till exempel R&D, Logistik, Produktion, kvalitet, Köp, Marknadsföring, Sälj och Service till ett unikt lag för att få konsumentens tillit.   

 

Huvudansvar: 

Produktchefen är ansvarig för utveckling och att implementera strategier för den tilldelade productkategorin, vilket inkluderar:

 1. Produktlivscykels ledning för den tilldelade product portfoliot 

 2. Övervakning av marknaden och forskning av nya möjligheter i förhållande till produkt erbjudande och mål till kunden/marknaden. 

 3. Prissättning och positionering av verksamhet

 4. Analysera marknadsplatsen och benchmarking av konkurrenter

 5. Utveckling av positions strategier och hålla i produktens affärsplan

 6. Övervakning av produktutvecklingsprocessen och ledningen av produktlivscykeln

 7. Produkt säljs träning och support

 8. Alla aktiviteter inom kommunikation och nödvändig träning inför produkt släpp 

 

UTBILDNING OCH ERFARENHETER

 • Master- eller kandidatexamen inom ingenjör, Företagsekonomi eller liknande utbildning 

 • Driven, resultatinriktad med en positiv syn, tydligt fokus på kundens belåtenhet 

 • Stark analytisk förmåga och vara strukturerad   

 • Förmåga att kunna jobb i ett multikulturellt arbetslag och vara en lagspelare  

 • Förståelse för företagande och ha process kunskap

 • Nyfiken för att lära sig mer och bygga en framstående product kunskap, med fokus på egenskaper, fördelar och lösnings säljande

 • Grundläggande kunskaper inom finans; kunna förstå vinst och förlust beräkningar 

 • God kommunikations- och prestationsförmåga samt färdigheter för att kunna påverka

 • Flytande i Engelska är obligatoriskt men flytande i svenska är meriterande  

 

The position requires intense interaction with several departments and functions, therefore some people-management skills, experience and natural ability will be useful.

Please apply by: 15.11.2021

Positionen kräver intensiv interaktion med olika avdelningar och expertiser, därför är det viktigt att du har lätt att kommunicera med människor, har erfarenhet och en naturlig förmåga att bli använda. 

 

tillämpas innan: 15-11-2021

 

Om Electrolux Professional

Electrolux Professional har funnits sedan den 23:e mars 2021, då den frigjorde sig från Electrolux group ett självständigt företag listad vid Nasdaq Stockholm. Electrolux Professional är en ledande leverantör och betrodd partner för enheter och fullständiga lösningar, med en omfattande och integrerat erbjudande för mat, dryck och tvättning. Vårt innovativa och effektiva lösning hjälper våra kunders ‘arbetsliv’ att bli enklare, lönsamt och hållbart. Med 10,000 servicetekniker i över 140 länder, erbjuder vi våra kunder över hela världen  servicenätverk. Under 2018, hade Electrolux Professionals 3,000 anställda och uppnådde en global försäljning  på 9bn sek.

För mer information, Besök: www.electroluxprofessional.com

____________________________________

Being part of the Electrolux Professional team means one day is never the same as the next. What drives us every day is our mission to make our customers’ work-life easier, more profitable – and truly sustainable. Becoming the OnE trusted partner, managing their complete operations. Understanding their daily journey – and making it a winning one - whether they run a hotel, restaurant, laundry or café.

Acting in a truly sustainable way means going beyond just products; connecting users with intelligence, humans with technology and innovative thinkers with relevant business models. And providing the most inclusive service offering with expertise, state-of-the-art interfaces and the best people network.


Together with you, we will grow and create sustainable experiences for people and the world around us, in food, beverage and laundry. Electrolux Professional – we are The OnE.

 

Job background:

Product management is an organizational function within Electrolux Professional dealing with the planning, forecasting and marketing of a product or products at all stages of the product lifecycle. The role consists of product development and product marketing, which are different (yet complementary) efforts, with the objective of maximizing sales revenues, market share and profit margins. The product manager is responsible for analyzing market conditions and defining features or functions of a product. The role of product management spans many activities from strategic to tactical and serves an inter-disciplinary role, bridging gaps within the company between teams of different expertise, most notably between engineering-oriented teams and commercially-oriented teams. For example, product managers translate business objectives set for a product by into engineering requirements. Conversely they work to explain the capabilities and limitations of the finished product back to Marketing and Sales.

 

Job purpose: 

Product management demands for:

 •  Strong customer-orientation and analytical skills to understand and anticipate the market trends and the threats posed by competition;
 •  Deep understanding of the Marketing process and strategic capabilities in defining and articulating a complete Business Plan;
 •  Drive for results during the execution of the Business Plan;
 •  Will to integrate different functions and departments, such as R&D, Logistics, Production, Quality, Purchasing, Marketing, Sales and Service into a unique great team to gain the customer’s trust.

 

KEY RESPONSIBILITIES

The PM is responsible to develop and implement strategy for the assigned product category, which including:

 1.  Product lifecycle management for the assigned product portfolio
 2.  Market monitoring and research of new opportunities in terms of product offer and target Consumer/Market
 3.  Pricing and positioning activities
 4.  The analysis of the marketplace and benchmarking of competition;
 5.  The development of the positioning strategy and articulation of the Product Business Plan;
 6.  Monitoring of the Product Development process and management of the product lifecycle;
 7. Product sales training and support
 8.  All the activities of communication and training required for a product launch execution.

 

EDUCATION AND EXPERIENCE

 • Masters or Bachelor’s degree in engineering, business management or similar education.
 • Self-driven, results-oriented with a positive outlook, and a clear focus on Customer’ satisfaction. 
 • Strong analytical skills and structured approach.
 • Ability to work in a multicultural team and being a team-player.
 • Business understanding and process knowledge.
 • Curious of learning and building a great Product knowledge, with focus on features-benefits-solutions selling.
 • Basic business finance knowledge: able to understand profit and loss calculations. 
 • Excellent communication and presentation skills and ability in influencing;
 • Fluent English is mandatory and fluent Swedish an advantage. 


The position requires intense interaction with several departments and functions, therefore some people-management skills, experience and natural ability will be useful.

 

Please apply by: 15.11.2021

 

About Electrolux Professional

 

Electrolux Professional has existed since March 23rd, 2020 when it was spun off from the Electrolux group an independent company listed at Nasdaq Stockholm. Electrolux Professional is a leading provider and trusted partner for unit and full solutions, with a comprehensive and integrated offering for food, beverage and laundry. Our innovative and efficient solutions help to make our customers’ work-life easier, more profitable - and truly sustainable every day. With 10,000 service technicians in over 140 countries, we offer our customers a worldwide service network. In 2018, Electrolux Professional had 3,000 employees and achieved global sales of SEK 9bn. 
For more information, visit: www.electroluxprofessional.com